Raad van Toezicht

Solliciteer nu

Raad van Toezicht

Bij De Haardstee zijn we op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht

met de portefeuille kwaliteit & veiligheid en de portefeuille juridisch & governance.

Part-time · Leiden

De organisatie

De Haardstee begeleidt sinds 1962 mensen met een licht verstandelijke en/of psychiatrische beperking (onder andere autisme). Van een pand met 17 bewoners in Leiden ging De Haardstee naar ruim 400 mensen (in 2022) die thuis, op de woonlocaties of met dagbesteding worden ondersteund. Het doel is al die jaren hetzelfde gebleven: mensen begeleiden in het dagelijks leven zodat ze gewoon zichzelf kunnen zijn.

De Haardstee heeft de afgelopen jaren een mooie, geleidelijke groei doorgemaakt (uitbreiding zorg, groei aantal cliënten en aantal medewerkers en groei in omzet van 8,5 mln. naar 15,5 mln.). Het is voor de komende periode een bewuste keuze om met deze omvang zorg en diensten te blijven leveren aan de cliënten. Met een lage overhead is er voldoende armslag om te kunnen investeren in medewerkers en de ‘kwaliteit van leven’ van cliënten. De focus ligt op het aantrekken, boeien en binden van tevreden medewerkers. Daarnaast investeert De Haardstee in het door ontwikkelen van de professionaliteit van de medewerkers (op inhoud en eigenaarschap).

De raad van toezicht

De raad van toezicht van De Haardstee bestaat uit vijf leden. Gezamenlijk beschikken zij over de gewenste deskundigheid en kwaliteit om integraal toezicht te kunnen houden op het realiseren van de doelstellingen van De Haardstee. De raad van toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij De Haardstee. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor de raad van bestuur en vervult hij de werkgeversrol. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de raad van bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise, kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.

Er komen twee vacatures vacant wegens het einde van de zittingsperiode van twee termijnen in september 2024: Eén met de portefeuille kwaliteit & veiligheid en de ander met de portefeuille juridisch & governance.

Algemeen profiel leden raad van toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.

 • Sterke affiniteit met de langdurige zorg en specifieke belangstelling voor de doelgroep van De Haardstee (VG-GGZ sector).

 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

 • Het vermogen en de houding om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.

 • Het vermogen om het beleid van De Haardstee en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.

 • Gelooft in het uitgangspunt dat het belangrijk is om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen, daarbij gebruik makend van elkaars complementariteit. Handelt hier vervolgens ook naar.

 • Een integere, verantwoordelijke, positief-kritische en onafhankelijke opstelling.

 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, kwaliteit van leven, doelmatigheid en continuïteit aan De Haardstee stellen.

 • Is open en toegankelijk naar de medezeggenschapsraden.

 • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor de toezichtfunctie en voor de eigen professionalisering.

 • Onafhankelijke positie zonder onverenigbare belangen of relaties.

 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

 • Ervaring als bestuurder in de zorg of bij een maatschappelijke organisatie is een pré.

 • Heeft een relevant netwerk.

In zijn samenstelling wenst de raad van toezicht diversiteit te waarborgen, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een goede spreiding, zowel maatschappelijk als wat deskundigheden betreft. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten. Verder hecht de raad eraan dat minimaal één van zijn leden verbondenheid heeft met de (regio) Leiden. Het nieuwe lid mag een startend toezichthouder zijn.

Profiel lid raad van toezicht met aandachtgebied kwaliteit & veiligheid

Het nieuwe lid raad van toezicht, met een zorginhoudelijk profiel, is lid van de commissie kwaliteit en veiligheid. Binnen deze commissie speelt het nieuwe lid een belangrijke rol in het monitoren van de kwaliteit van zorg en het leven van cliënten, ook als de organisatie onder druk staat. Voor het lid raad van toezicht met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid geldt dat de cliëntenraad betrokken is bij de werving.

Specifieke functie-eisen voor het lid RvT met aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid

 • Ruime werkervaring en vakkennis op het gebied van zorg voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld werkzaam (geweest) als bevlogen zorgprofessional (psycholoog, orthopedagoog, AVG-arts, verpleegkundige, social work).

 • Benodigde vakkennis, ervaring en moderne visie op het gebied van zorg en/of behandeling voor mensen met een beperking en de daarbij horende wet- en regelgeving.

 • Is in staat om de bestuurder positief kritisch te bevragen over het te voeren en gevoerde beleid over (dilemma’s) op het gebied van kwaliteit & veiligheid binnen de context van beperkte financiële middelen in een sector, die volop in transitie is.

 • Kennis en ervaring om het gesprek te voeren en bij te dragen aan de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht, specifiek over het onderwerp kwaliteit & veiligheid en over zowel het cliënt- als medewerkersperspectief.

 • Kennis en ervaring met het kwaliteitsbeleid in zorgorganisaties, met de inzet van technologische en/of sociale innovaties en met integraal risicomanagement met specifiek het aspect kwaliteit & veiligheid/kwaliteit van leven.

 • Begrijpt de transformatie waar de (VG-)zorg zich volop in bevindt en heeft een visie op de ‘zorg van de toekomst’.

 • Heeft zich verdiept in het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028.

Profiel lid raad van toezicht met aandachtgebied juridisch & governance

Het nieuwe lid raad van toezicht, met een juridisch profiel, is lid van de remuneratiecommissie. Binnen deze commissie speelt het lid een belangrijke rol in de werkgeversrol richting de directeur-bestuurder en de borging van de governance.

Specifieke functie-eisen voor het lid RvT met aandachtsgebied juridisch & governance

 • Juridische expertise meer in het bijzonder kennis van en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van relevante wet- en regelgeving en contractvorming.

 • Visie op en kennis van governancevraagstukken, oog voor het governanceproces en de rol van de raad van toezicht;

 • Voert de werkgeversrol van de raad van toezicht uit vanuit zijn/haar rol als voorzitter van de Remuneratiecommissie.

 • Adviseert op het gebied van vitaliteit en ontwikkeling van de raad van toezicht en bestuur.

 • Adviseert en doet voorstellen aan de raad van toezicht over het uit te voeren bezoldigingsbeleid.

 • Levert strategische inbreng van juridische en HR-zaken.

 • Bekend met governance codes in het algemeen en de zorg in het bijzonder en heeft kennis van en een visie op nieuwe ontwikkelingen in het toezicht.

Solliciteer

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Peter Kasteleyn, voorzitter van de raad van toezicht te bereiken op telefoonnummer 06 22920644.

Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief via solliciteren@dehaardstee.nl.

De sluitingsdatum van deze vacature is 1 mei 2024.

Het inwinnen van referenties kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.